9. august 2021

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra Scandinavia Paint Solution A/S

Medmindre andet fremgår af udtrykkelig skriftlig aftale, gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler med og leverancer fra Scandinavia Paint Solution A/S, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept. 

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger af enhver art er kun bindende for Scandinavia Paint Solution A/S, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra Scandinavia Paint Solution A/S, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Scandinavia Paint Solution A/S i hænde inden fire uger fra tilbuddets afgivelse. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Scandinavia Paint Solution A/S uden skriftlig bekræftelse fra Scandinavia Paint Solution A/S. 

2. Scandinavia Paint Solution A/S’ ydelse

Scandinavia Paint Solution A/S’ ydelse omfatter alene det, der fremgår af faktura/ordrebekræftelse, og på nedennævnte vilkår forpligter Scandinavia Paint Solution A/S sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet for så vidt angår materiale og forarbejdning. 

3. Levering

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ab Scandinavia Paint Solution A/S’ lager, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varerne efter udlevering fra lager. 

4. Priser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen ab lager, ekskl. transport, moms og andre afgifter. 

5. Betalingsbetingelser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes morarente med 2 % per måned. Scandinavia Paint Solution A/S gør endvidere kunden opmærksom på, at der foretages løbende kreditvurdering af kreditkunder hos godkendte kreditoplysningsbureauer. 

6. Forsinkelse

Sker levering ikke til aftalt tid, kan køber ved straks at reklamere, jf. pkt. 10, til Scandinavia Paint Solution A/S at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham. Såfremt forsinkelsen kun angår en del af en leverance, kan køber alene hæve købet for så vidt angår den forsinkede del med tilbehør. Gælder forsinkelsen varer, som er tilvirket efter købers anvisning, eller er varen af en beskaffenhed, som normalt ikke lagerføres af Scandinavia Paint Solution A/S, kan køber alene hæve købet, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet. Såfremt forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra Scandinavia Paint Solution A/S’ side, samt at køber er påført et adækvat og dokumenteret tab som følge heraf, har køber ret til erstatning, jf. dog pkt. 9. Herudover påtager Scandinavia Paint Solution A/S sig ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre beføjelser i anledning af forsinkelsen. 

7. Fordringshavermora

Undlader køber, efter at leveringstiden er indtrådt, at afhente ydelsen, er Scandinavia Paint Solution A/S, efter skriftligt forud at have afgivet opfordring til på ny at aftage ydelsen, berettiget til at foretage salg til tredjemand og anvende det indkommende beløb til afskrivning på tilgodehavende. 

8. Mangler

Scandinavia Paint Solution A/S forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved den af Scandinavia Paint Solution A/S leverede ydelse, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret herover under iagttagelse af de i pkt. 10 nedenfor fastsatte bestemmelser, og inden udløbet af en frist på 12 måneder fra datoen fra Scandinavia Paint Solution A/S’ levering til køber. Ansvar for mangler ved leverancer til byggeri ophører, fem år efter at afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår, har fundet sted, dog senest seks år efter overgivelsen af materialerne til køber. Også i sådanne tilfælde kan Scandinavia Paint Solution A/S kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang Scandinavia Paint Solution A/S’ egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, det følger af Scandinavia Paint Solution A/S kontraktforhold med køber. Scandinavia Paint Solution A/S er berettiget til at vælge mellem afhjælpning og omlevering. Køber er forpligtet til at give Scandinavia Paint Solution A/S adgang til afhjælpning på aftalt tidspunkt. 

9. Ansvarsfraskrivelse

Ud over det i pkt. 8 fastsatte vedrørende afhjælpning eller omlevering påtager Scandinavia Paint Solution A/S sig ikke noget mangelansvar for den leverede ydelse, ligesom køber ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af mangler. Scandinavia Paint Solution A/S’ ansvar som følge af forsinkelse, jf. pkt. 6, kan ikke overstige et beløb svarende til 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10 % af den aftalte betaling. For så vidt angår produktansvar er Scandinavia Paint Solution A/S kun ansvarlig for den skade, som den leverede ydelse forvolder, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af Scandinavia Paint Solution A/S eller dennes ansatte. Scandinavia Paint Solution A/S er dog aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab og tabt avance. Scandinavia Paint Solution A/S’ ansvar for skade forvoldt på andre genstande og personer kan ikke overstige DKK 10,0 mio. inkl. renter og omkostninger pr. skade. Såfremt Scandinavia Paint Solution A/S måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over Scandinavia Paint Solution A/S’ ansvar i medfør af denne bestemmelse, er køber forpligtet til at friholde Scandinavia Paint Solution A/S for dette ansvar, og køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet mod Scandinavia Paint Solution A/S 

10. Reklamation og undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved levering af Scandinavia Paint Solution A/S’ ydelse at foretage en grundig undersøgelse af, om ydelsen er i overensstemmelse med købsaftalen. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. I tilfælde af at den leverede ydelse lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal ske skriftligt, og køber skal oplyse fakturanummer og dato for levering samt oplyse type og eventuelt serienummer på det mangelfulde produkt. Reklamationen skal desuden indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed. Scandinavia Paint Solution A/S har ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før denne tager stilling til reklamationen, herunder om manglen er omfattet af Scandinavia Paint Solution A/S’ afhjælpnings- eller omleveringspligt. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres denne for enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af Scandinavia Paint Solution A/S’ misligholdelse. 

11. Returnering af varer

Varer modtages kun retur efter særskilt aftale med Scandinavia Paint Solution A/S, og da kun mod et returneringsgebyr svarende til 15 % af varens fakturapris. 

12. Force majeure

Scandinavia Paint Solution A/S er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Scandinavia Paint Solution A/S’ kontrol, og som vil kunne forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af Scandinavia Paint Solution A/S’ ydelse. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i den forbindelse for rettidig. Såfremt leveringshindringen skal påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er Scandinavia Paint Solution A/S såvel som køber berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. 

13. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til den leverede ydelse tilkommer Scandinavia Paint Solution A/S og overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt. 

14. Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole og ved anvendelsen af dansk ret. Dog skal tvister vedrørende mangler ved leverancer til byggeri behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.