9. august 2021

Lovkrav

EU’s VOC-lovkrav Det første EU-lovkrav – 1999/13/EF, direktivet om flygtige, organiske opløsningsmidler – fastlagde EU-reglerne for begrænsning af udledninger af flygtige organiske forbindelser fra en lang række industrielle processer.

Reglerne er relevante for store industrielle processer, men de er ikke formålstjenlige for mindre industriprocesser såsom autolakering. I erkendelse heraf har EU vedtaget et nyt direktiv – 2004/42/EF – som regulerer udledning af flygtige organiske forbindelser fra autoreparationsanlæg.

Det nye EU-direktiv betyder, at autoreparationsanlæg ikke længere er omfattet af direktiv 1999/13/EF på EU-plan. Det nye direktiv omfatter produktbaserede VOC-begrænsninger. Der er nu synlighed i VOC-ordningen, som gælder inden for EU til efter 2010. Det nye direktiv skal vedtages af alle medlemslandene før den 30. oktober 2005 og være i kraft den 1. januar 2007.

Medlemslandene tillades en vis fleksibilitet med hensyn til implementeringen af det nye direktiv i det enkelte land, men fortolkningerne må ikke udgøre hindringer for frihandlen.

1999/13/EF 2004/42/EF

 • Vedtaget af EU-parlamentet d. 11. marts 1999
 • I kraft i alle medlemslande (dog kun siden 2004 i nogle lande)
 • For karrosseriværksteder, som benytter reduktionsmetoden, er der 2 faser
 • For nye eller væsentligt ændrede faciliteter: fase 1 (siden 31. oktober 2001), fase 2 (pr. 31. oktober 2004). Eksisterende faciliteter: fase 1 (pr. 31. oktober 2005), fase 2 (pr. 31. oktober 2007)
 • Det påhviler karrosseriværkstedet at overholde reglerne.
 • Reglerne kan overholdes på forskellige måder (nedbringelsessystemer, plan for reduktion af opløsningsmidler). Bemærk: Produktbaserede VOC-Begrænsninger er ikke påbudt på EU-niveau.
 • Det er kun karrosseriværksteder over en vis grænse mht. brug af opløsningsmidler, som påvirkes.
 • Grænsen afhænger af brugsaktiviteten af opløsningsmidler (f.eks. autolakering: 0,5 t/år, LIC 5 t/år).
 • Brugeren skal føre journal over brugen af VOC og kunne dokumentere, at aktiviteten overholder reglerne.
 • 2004/42/EF Vedtaget af EU-parlamentet d. 21. april 2004 Skal træde i kraft i medlemslandene d. 30. oktober 2005
 • Produktbaserede VOC-begrænsninger gælder fra d. 1. januar 2007
 • Det påhviler lakproducenten eller -importøren at sørge for, at de markedsførte produkter overholder reglerne.
 • Kun produktbaserede VOC-begrænsninger.
 • VOC-indholdet skal være trykt på etiketten, så produkter, der overholder reglerne, tydeligt kan identificeres.
 • Ingen grænse (alle kunder omfattet).
 • Slutbruger skal ikke føre journal eller dokumentere, at reglerne er overholdt.